Нийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хороо

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.