Хот төлөвлөлт дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн хороо

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ ДЭД БҮТЦИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО
© 2022 Баянхонгор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал.